รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

งานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงวันนี้ ขอนำเอางานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาบอกกล่าว เผื่อว่า มีผู้ที่อยากมาเที่ยวเชียงราย ในเวลาดังกล่าว จะได้มาให้ถูกเวลา

งานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานแสดงสินค้าภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

18 - 23 SEP 2012
ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย

หลักการเหตุผล

-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสและ เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
-ดำเนินโครงการโดยกำหนดการจัดงานแสดงจำหน่าย สินค้า/บริการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่น กิจกรรม บันเทิง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เพื่อให้งานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าการ ลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล บรรลุตาม เป้าประสงค์ จำเป็นต้องจัดจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ ความรอบรู้ และความ ชำนาญในการจัดงานดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

-เพิ่มช่องทางการค้าให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS
-ส่งเสริม สร้างโอกาส และเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการ ที่มีศักยภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
-สร้างเครือข่าย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ของภาคการค้าให้มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน 
-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยการสร้างรายได้ให้ ภาคการผลิต และบริการ พร้อมทั้ง กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน
-เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและวัฒนธรรม กับกลุ่มประเทศ GMS

ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2555

พื้นที่ดำเนินการ 
ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย

เป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 200,000 คน

กิจกรรมการดำเนินงาน
จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย
-แสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม – หัตถอุตสาหกรรมของผู้ประกอบ การ OTOP/SMEs ของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2
-จำหน่ายอาหารเด่นอาหารดังของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
-กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า/บริการของกลุ่มประเทศ GMS และ ประเทศเพื่อนบ้าน
-การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่ค่าครองชีพ และ อุตสาหกรรม ประเภท Living Goods เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิคส์ รถยนต์ เป็นต้น รวมทั้ง อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
-ส่งเสริมการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ สปา และ ผลิตภัณฑ์สปา
-กิจกรรมบันเทิงภายในงาน เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ ล้านนา และกลุ่ม GMS
-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
-กิจกรรมการเชื้อเชิญกลุ่มประเทศ GMS เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและจับคู่ธุรกิจ 
-กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน อาทิ การรักษาความปลอดภัย การจราจร การรักษาความสะอาด การบริการน้ำประปา ไฟฟ้า ห้องสุขา
-การสรุปและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ที่มา http://chiangraigms.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น